trig-r.com® is een geregistreerd merk.

Algemene betalings- en Leveringsvoorwaarden van Trig-R betreffende opdrachten

Aert van Nesstraat 45, 3012 CA Rotterdam, KvK 75761211

Aangepaste voorwaarden per 01-01-2023

Artikel 1: Algemeen

Trig-R wordt in deze algemene voorwaarden hierna aangeduid met Trig-R. Onder de ‘wederpartij’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan ieder (rechts)persoon die aan Trig-R verzoekt een dienst te verrichten of goederen te leveren. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen gelden voor alle offertes van Trig-R en verbintenissen tussen Trig-R en de wederpartij uitsluitend de hierna volgende voorwaarden. In geval van vernietiging van een of meer bepalingen van deze algemene betalings- en leveringsvoorwaarden, blijven de overige bepalingen van kracht. Deze betalings- en leveringsvoorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

Artikel 2: Toepasselijkheid van voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Trig-R uit te brengen offertes en door Trig-R te sluiten overeenkomsten. Verwijzen aanbod en aanvaarding naar verschillende algemene voorwaarden, dan komt aan de tweede verwijzing geen werking toe, wanneer daarbij niet tevens de toepasselijkheid van de in de eerste verwijzing aangegeven algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen (artikel 6:225 lid 3 BW).

 1. Indien eenmaal een overeenkomst tot stand is gekomen of offertes zijn uitgebracht waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen deze worden geacht bekend te zijn aan de wederpartij en deel uit te maken van alle volgende aanbiedingen en te sluiten overeenkomsten tussen Trig-R en de wederpartij. De overeenkomst komt tot stand nadat Trig-R een kandidaat heeft voorgesteld en er een eerste gesprek wordt ingepland..
Artikel 3: Overeenkomst en totstandkoming overeenkomst
 1. Alle gedane aanbiedingen blijven gedurende een door Trig-R aan te geven termijn geldig. Bij gebreke van een dergelijke termijn zijn de aanbiedingen van Trig-R vrijblijvend.
 2. Een overeenkomst komt eerst tot stand en is eerst voor Trig-R bindend d.m.v. een bevestiging van de wederpartij – schriftelijk dan wel mondeling – zulks onverminderd de gebondenheid van de wederpartij om zijn order gestand te doen gedurende een redelijke termijn van 14 dagen. Trig-R is gehouden om binnen een redelijk termijn van 14 dagen na een initiële afspraak een bevestiging te doen uitgaan.
 3. Als een vrijblijvende mail met een kandidaat beantwoord zal worden en er een gesprek zal plaats vinden is de overeenkomst geldig en zal er aan de voorwaarden van Trig-R moeten worden voldaan.
 4. Als een vrijblijvende mail met een kandidaat beantwoord zal worden en er geen interesse is in de kandidaat omdat er geen interesse is en mocht de kandidaat binnen 1 jaar wederom voorgesteld worden via een ander kanaal, dan zal Trig-R beroep kunnen doen op voorwaarden en overeenkomst.
 5. Als een vrijblijvende mail met een kandidaat beantwoord zal worden met of zonder interesse en er op dit moment geen vacature vrij is bij de werkgever op dit moment maar binnen 1 jaar is dit wel het geval binnen de organisatie (alle vestigingen) dan zal Trig-R de partij zijn die de kandidaat heeft voorgesteld en ook de vergoeding opeisen. Ook al wordt de kandidaat via een ander kanaal, direct bij een contact binnen de organisatie of zelf benaderd.
 6. Mocht een kandidaat die toestemming heeft gegeven aan Trig-R om een kantoor te benaderen dmv een vrijblijvende mail waaruit een eventuele afwijzing volgt of na een kennismaking een afwijzing volgt binnen 1 jaar zelf solliciteren en worden aangenomen dan zal de vergoeding (fee) die van toepassing is in artikel 7.1 worden berekend.
 7. Mocht een gesprek plaats vinden, bevestigd per mail aan zowel de opdrachtgever en kandidaat bevestig worden en de opdrachtgever benadert een kandidaat persoonlijk om buiten Trig-R de kandidaat in dienst te nemen of een poging hier toe dan bij een poging een vergoeding worden geëist van EUR 5.000 excl btw en bij een in dienst name een boete van 200% van de normale fee.
 8. Wanneer een kandidaat, in overleg (vastgelegd via mail) de informatie ontvangt met de namen van kantoren die interesse hebben getoond en een gesprek willen aangaan en kandidaat daarna zelf solliciteert bij die opdrachtgever dan zal er een boete worden opgelegd van EUR: 3.500,- excl btw
Artikel 4: Prijs

Trig-R genoemde prijzen zijn vast met dien verstande dat Trig-R gerechtigd is kostenverhoging door te berekenen, welke ontstaan tussen het moment van de bevestiging en levering, en welke het gevolg zijn van overheidsmaatregelen in de ruimste zijn van het woord alsmede valutawijzigingen. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten.

Artikel 5: Levering
 1. Trig-R heeft het recht in gedeeltes te leveren.
 2. De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In geval van overschrijding van een door Trig-R opgegeven leveringstermijn, ander dan door overmacht (artikel 10), heeft Trig-R het recht binnen een periode van 10 dagen na ontvangst van een aangetekend schrijven dienaangaande van de kant van de wederpartij alsnog te leveren. Na verloop van bedoelde periode van 10 dagen heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden. De wederpartij heeft geen recht op schadevergoeding.
 3. Trig-R is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens vervoer ongeacht of de vervoerder door Trig-R is ingeschakeld. Indien de wederpartij zulks wenst zal Trig-R eventuele rechten jegens de vervoerder aan de wederpartij overdragen.
Artikel 6: Keuze kandidaat

1.De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van een kandidaat.

 1. Trig-R is niet aansprakelijk indien de kandidaat niet blijkt te voldoen aan de vereisten of de verwachtingen van de opdrachtgever, tenzij dit het aantoonbare gevolg is van handelen of nalaten van Trig-R in strijd met het bepaalde in art. 3.

3.Eventuele aansprakelijkheid van Trig-R is in dat geval beperkt tot de directe schade van de opdrachtgever en tot maximaal de in verband met de opdracht aan de opdrachtgever in rekening gebrachte of te brengen bemiddelingsvergoeding.

 1. Trig-R kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade en/of verliezen – waaronder begrepen gevolgschade – als gevolg van handelen en/of nalaten van een door Trig-R geïntroduceerde kandidaat met wie de opdrachtgever rechtstreeks voor zich en/of middels derden dan wel voor derden, (mede) als gevolg van de opdrachtuitvoering door Trig-R een arbeidsverhouding van welke aard dan ook is aangegaan.
Artikel 7: Vergoeding

1.De opdrachtgever is aan Trig-R voor de werving en selectieopdracht een bemiddelingsvergoeding schuldig ter grootte van het in de opdrachtbevestiging vermelde bedrag.

De bemiddelingsvergoeding is verschuldigd op het moment dat de opdrachtgever voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aangaat met de kandidaat. De bemiddelingsvergoeding wordt vooraf afgesproken en zal berekend worden over het jaar inkomen plus vakantiegeld, tenzij anders is afgesproken. Daarnaast worden er geen extra kosten berekend over bijvoorbeeld een auto of bonus. De bemiddelingsvergoeding wordt berekend over het aantal uren dat opgenomen is in het contract.
Als het gaat om het aanbrengen van een partner of kantoor waaruit een overname ontstaat of samenwerking wordt aangegaan,  dan is de bemiddelingsvergoeding 5% over de omzet die bekend is of in overleg een afgesproken bemiddelingsvergoeding.

2.De bemiddelingsvergoeding zal berekend worden over minimaal 24 uur en zal minimaal € 4.000,00 bedragen.

3.De bemiddelingsvergoeding is ter dekking van de in de opdrachtbevestiging genoemde activiteiten en diensten van Trig-R.

De aanvullende kosten voor overige activiteiten en instrumenten worden in overleg met de opdrachtgever separaat in rekening gebracht.

4.Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting.

5.De opdrachtgever is de bemiddelingsvergoeding niet verschuldigd indien Trig-R er binnen de tussen partijen afgesproken termijn niet in is geslaagd een geschikte kandidaat te selecteren.

De in lid 3 bedoelde aanvullende kosten zijn te allen tijde wel verschuldigd.

Artikel 8: Intrekken en wijzigen van de opdracht

1.Indien de opdrachtgever de werving en selectieopdracht intrekt of beëindigt, voordat een kandidaat is geaccepteerd of voordat de tussen partijen afgesproken maximale duur van de opdracht is verstreken, is Trig-R gerechtigd opdrachtgever de in artikel 7 lid 3 genoemde aanvullende kosten voor overige activiteiten en instrumenten in rekening te brengen.

2.Indien de opdrachtgever elementen uit de werving en selectieopdracht zodanig wijzigt dat er naar het oordeel van Trig-R sprake is van een nieuwe opdracht, voordat een kandidaat is geaccepteerd of voordat de tussen partijen afgesproken maximale duur van de opdracht is verstreken, is Trig-R gerechtigd opdrachtgever de in artikel 7 lid 3 genoemde kosten voor overige activiteiten en instrumenten in rekening te brengen.

Artikel 9: Betaling

1a.
Optie I: Hier geldt een tarief van 18% over het jaarsalaris plus vakantiegeld. De Factuur dient betaald te worden in twee termijnen. De eerste 50% van de factuur dient binnen 5 werkdagen bijgeschreven te zijn op de rekening van Trig-R na ondertekening van het contract van de kandidaat. De tweede 50% van de factuur dient bijgeschreven te zijn binnen 5 werkdagen na de startdatum van de kandidaat. Mocht de kandidaat binnen de proeftijd opzeggen of de werkgever verlengt de proeftijd niet, dan zal de tweede 50% vervallen. Er kan 5% betalingskorting worden gebruikt als de factuur in zijn geheel wordt voldaan na ondertekening.

Optie II: Hier geldt een tarief van 20% over het jaarsalaris plus vakantiegeld. De Factuur dient betaald te worden in één termijn. De factuur dient binnen 5 werkdagen bijgeschreven te zijn op de rekening  na de startdatum van de kandidaat.

Optie III: Hier geldt een tarief van 25% over het jaarsalaris plus vakantiegeld. De factuur dient in zijn geheel betaald te worden binnen 5 werkdagen na de in het contract opgenomen proeftijd. Mocht een kandidaat de proeftijd niet doorkomen dan zal er 50% van de factuur in rekening worden gebracht. Dit tarief zal automatisch worden toegepast als zowel bij 1a als 1b de betaling niet is voldaan binnen de betalingstermijn opgenomen bij 1a of 1b, bij deze regeling geldt een berekening van fulltime basis.

2.Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het nog openstaande bedrag. Een gedeelte van een maand wordt voor een volle maand gerekend.

3.Zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van niet tijdig betaalde betalingen zijn voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 10: concurrentie en schadeloosstelling

1.Het is de opdrachtgever zonder toestemming van Trig-R niet toegestaan om gedurende een (1) jaar na het eindigen van een opdracht met een kandidaat welke door Trig-R is voorgesteld en in eerste instantie door de opdrachtgever werd afgewezen, rechtstreeks of via derden enige arbeidsverhouding aan te gaan of direct of indirect te werk te stellen.

2.Indien de opdrachtgever het in lid 1 genoemde verbod overtreedt is hij met onmiddellijke ingang een schadeloosstelling aan Trig-R verschuldigd ter grootte van de in artikel 7 bedoelde bemiddelingsvergoeding.

TrIg-R Aert van Nesstraat 45, 3012 CA Rotterdam, KvK 75761211

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

SNEL ZOEKEN